Sizin için ne yapabiliriz?

Biz Hamburg Ekonomi Bölgesinde büyümek, bünyesini deḡiṣtirmek  veya yeni yerleṣmek isteyen bütün ṣirketler için bir dayanıṣma merkeziyiz. Kendimizi Hamburg’daki küçük ve orta boydaki ṣirketlerin, resmi kuruluṣ ve idareler önünde, menfaatlerini takip eden bir kılavuz olarak görüyoruz.Ṣirketinize, bilhassa, ticari gayrimenkulleriniz konusunda geniṣ kapsamlı servis vermekteyiz. Uluslararası iṣadamları, branṣlar aḡı ve dernekler dıṣında, üyelerinin de ihtiyaçlarına cevap veren bir partneriz. HWF, branṣlar aḡı ve diḡer ortakları ile beraber, kısa ve uzun vadeli olarak, kalifiye eleman bulma  hususunda bir  formasyon geliṣtirmiṣ ve bunu uygulamaya baṣlamıṣtır.

Service, Wirtschaft, Hamburg

HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, geliṣme, yenileme veya yatırım projelerinde ṣirketleri destekleyen,  özel  yönetilen bir danıṣmanlık ṣirketidir.Öncelikle, gelecek vaad eden, Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Havacılık Sanayii, Denizcilik Sanayii, Medya, IT ve Telekominikasyon (MITT) alanlarının motorudur.

Biz uluslararası iṣadamları, branṣlar aḡı ve dernekler dıṣında, üyelerinin de ihiyaçlarına cevap veren bir partneriz. HWF, branṣlar aḡı ve diḡer ortakları ile beraber, kısa ve uzun vadeli olarak, kalifiye eleman bulma hususunda bir formasyon geliṣtirmiṣ ve bunu uygulamaya baṣlamıṣtır.

HWF’in ANA GÖREVLERİ

  • Uluslararası ṣirketlerin araṣtırılması ve kazanılması
  • Bölgesel ekonominin desteklenmesi
  • Aḡırlık taṣıyan ṣirketleri birleṣtirme
  • Konumluk yeri pazarlaması
  • Devlete ait teṣvikli gayrimenkulleri pazarlama
  • Kalifiye eleman bulma

Resmi Daireler için Kılavuz

İṣ kurma teṣebbüsünde bulunanlara destek vermek, Hamburg için büyük bir önem taṣımaktadır.İṣte bu nedenle HWF servisi  ekonominin, bilhassa , orta büyüklükteki ṣirketlerin,  ücretsiz olarak hizmetine sunulmaktadır. HWF’in, Resmi ve idari kuruluṣlarla ilgili  küçük ve orta büyüklükteki firmaların ön görüṣmelerini yapacak, özel kılavuzları vardır.

Müṣterileri için HWF, kılavuz ve arabulucudur; aynı zamanda müṣteri arzularını, resmi dairelere, kurumlara ve özel durumlarda da siyasi komitelere karṣı dile getirmektedir. İzinlerle ilgili tüm hukuki sorunlar hakkında bilgi verirken, yürümekte olan resmi iṣlemleri de hızlandırmaktadır. HWF, müṣterilerine, gerek özel, gerek se uygun devlet arsaları, ticari mülkiyet ve buna benzer ticari gayrimenkul bulmakta yardımcı olmakta ve desteklemektedir.Gayrimenkul iṣi ile uḡraṣmak veya yatırım yapmak isteyenlere proje geliṣtirme, gerçekleṣtirme, hızlandırma konusunda, HWF, yardıma hazırdır. Hamburg ṣirketleri için, HWF, özellikle seçilmiṣ, yurtiçi ve yurtdıṣı fuarlarda, Hamburg Ticari Kuruluṣları adı altında fuar standları hazırlamaktadır.

Uluslararası Şirketler/Yerleṣme

Almanya içinde yerleṣim yeri arayan ṣirketler için aṣaḡıdaki servis sunulmakdadır:

  • Detaylı yerleṣim yeri bilgileri
  • Uygun is yeri ve büro bulma imkanlari
  • Ṣirket kurmakta destek
  • Oturma ve çalıṣma müsadesi almakta yardım

Ṣirket ortakları

Hamburg Marketing GmbH, Handwerkskammer ve Handelskammer HWF’in ṣirket ortaklarıdır.