Vize Bilgileri

Federal Almanya’ya giriṣ ve Almanya’da kalıṣ, gelen kiṣinin geldiḡi ülkeye göre ayrıcalıklar göstermektedir.Genel olarak AB ( Avrupa Birliḡi ) ve AEA ( Avrupa Ekonomik Alanı) üyesi ülkelerin vatandaṣları  ile diḡer ülke vatandaṣları arasında farklılık vardır.Size gerekli olan Almanya’ya giriṣ formaliteleri hakkındaki bilgileri, zamanında, yaṣadıḡınız yerdeki Alman Diplomatik Yetkililerin’den veya Hamburg Invest Temsilcilikleri’nden alınız.

Visa, Einreise, Deutschland


Yabancılar Kanunu Hükümleri

AB ve AEA ülkeleri vatandaṣlarının Federal Almanya Cumhuriyeti’ne giriṣ yaparken,sadece,geçerli bir kimlik veya pasaport sahibi olmaları yeterlidir. Bu kimseler, Almanya’da, kısıntısız serbestliḡin tatıdını çıkarmakta, oturma ve çalıṣma açısından Alman vatandaṣları ile bir tutulmaktadırlar.

AB ve AEA’ya üye olmayan ülke vatandaṣlarının ise Almanya’ya girebilmek için geçerli bir pasaportun yanı sıra vize almaları da gerekmektedir. Sadece Almanya tarafından belirlenmiṣ ülke vatandaṣları için, her yarım yılda en fazla üç ay kalabilecekleri vizesiz giriṣ imkanı bulunmaktadır. Bu süreyi Almanya’da ṣirket kurma veya yatırım hazırlıkları için kullanabilirsiniz.

Örneḡin ticari sözleṣmeler imzalayabilir ve iṣ görüṣmaleri yapabilirsiniz. Ticari vize olarak tanımlanan, her yarım yıl içinde, tekrarlanan giriṣ-çıkıṣlarla, toplam 90 gün kalma olanaḡı tanıyan uygulama baṣka bir alternatif olarak sunulmaktadır. Bu tür bir vize ile yabancı ülke vatandaṣları, iṣ ve ṣirket kuruluṣuna iliṣkin hazırlıklarla birlikte, iṣ temasları da yapabilirler.

Vize Başvurusu

AB veya AEA üyesi ülke vatandaṣı deḡilseniz ve Almanya’da, her yarım yılda, üç aydan fazla kalmayı veya iṣ yapmayı planlıyorsanız, genel bir uygulama olarak, vize almanız gerekmektedir. Bunun için Almanya’ya girmeden önce baṣvurmalı ve vizeyi almalınız. Vize baṣvurusunu bulunduḡunuz ülkedeki Alman Diplomatik Temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Baṣkonsolosluk) yapınız. Almanya Yurt Dıṣı Temsilcilikleri adreslerini Dışişlerinden temin edebilirsiniz.

İnceleme süresinin, iṣe baṣlama tarihinden önce bitmesi için, vize baṣvurunuzu zamanında yapmanız gerekmektedir. Vize iṣlemleri genel olarak üç ay sürer ve bu gereken belgelerin tamam olup olmadıḡına da baḡlıdır.

Önemli: Vizenin verilip verilmeyeceḡine yaṣadıḡınız ülkedeki Alman Diplomatik Temsilcilikleri karar verir. Almanya’ya geldikten sonra, oturum iṣlemleri ile Semt İdaresinin Yabancılar Bölümü mesgul olur. Örneḡin, bu, bir Oturma İzni olabilir.

Oturma İzninin verilip, verilmemesi veya ne süre ile verileceḡi  o zamanki hukuk normlarında bir kısıtlama olup, olmadıḡına baḡlıdır. Uzatılması konusunda ise vize verilirken yerine getirilmesi gereken (örneḡin, geçiminizi garantilemiṣ olmanız) koṣullar geçerlidir.

Çalışma İzni

Almanya’da çalıṣmak isteyen her yabancının uygun bir vizeye ihtiyacı vardır. Serbest meslek sahibi olmak veya bir iṣverene baḡlı olarak çalısmak arasında fark vardır. Bir iṣverene baḡlı olarak çalıṣacak olanların Oturma İzninin yanı sıra, Çalıṣma İzni de almaları gereklidir. Çalıṣma İzni baṣvurusu, ülkenizde vize baṣvurusu ile beraber yapılmalıdır.

AB veya AEA’ya üye ülke vatandaṣlarının yanı sıra, serbest meslek sahiplerinin:

  • Genel vekalet veya temsil etme yetkisi olan idarecilerin (Prokura)
  • Sermaye ṣirketlerindeki (GmbH, AG) genel müdürler veya ṣahıs ṣirketlerindeki (OHG, KG) Sermaye çoḡunluḡana sahip ortakların
  • Yabancı bir sirketin kendisine genel vekalet veya kendi baṣına idare yetkisi verilmiṣ olan Idarecilerinin de çalıṣma izine ihtiyaçları yoktur

Bütün bu konularda Hamburg Invest size yardımcı olacak veya sizi yetkili ṣahıslara yönlendirecektir.